GenelHaberSürmanşet

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlarında Çocuk Kulüpleri

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için 26/08/2014 tarihli MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ yayınlanmış ve Çocuk Kulüpleri Yönergesi 10/03/2016 tarihinde güncellenmiştir.

Çocuk Kulüpleri Nasıl Kurulur?

Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarında, personel ve fizikî imkânlarının yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk velisinin başvuruda bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (EK-1) ile çocuk kulübü kurulur.

Çocuk Kulüpleri Çalışma Esasları Nelerdir?

– Kulüpte birden çok çocuğu bulunan velilerin diğer çocuklarından ücretin yarısı alınır.

-Kulüplerde, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile kulüpteki öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul ailelerin engelli çocuklarından ücret alınmaz.

-Her yaş/sınıf düzeyinde yeterli sayıda başvuru olması hâlinde, çocuklar seviyelerine uygun yaş/sınıf düzeylerine göre kulüp etkinliklerine alınır. Zorunlu hâllerde ise farklı yaş grubundaki/sınıflardaki çocuklara bir arada da kulüp etkinliği yaptırılabilir.

-Çocuk Kulüpleri etkinlik saati günlük 2 çalışma saatinden az, 6 çalışma saatinden çok olamaz. Etkinliklerin en geç saat 18.30’da sona erdirilmesi zorunludur. Yarıyıl ve yaz tatilinde günlük 10 etkinlik saatine kadar kulüp faaliyeti yapılabilir.

-Kulüpte farklı alanlarda etkinlik yaptırılabilir. Ancak, bir alana ait etkinlik saati günlük iki etkinlik saatinden fazla olamaz.

Kulüpte Yapılacak Etkinlikler Nelerdir?

Çocuk kulübü etkinliklerinde; çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır. Ancak, ilköğretim kurumlarında yaz tatilinde açılacak kulüp faaliyetlerinde günlük iki saati geçmemek üzere eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalara yer verilebilir. Beslenme saati ile üç saatten fazla kulüp etkinliği yapılan okul öncesi eğitim kurumlarındaki dinlenme saatleri öğretmen/usta öğretici gözetiminde yapılır.

Çocuk Kulüpleri Kayıtları Ne Zaman Yapılır?

Çocuk kulübü kayıtları eğitim ve öğretim yılı kayıtları ile birlikte başlar, eğitim ve öğretim yılı süresince devam eder.

Çocuk kulübüne kayıtta öncelik sıralaması; a)Okula kayıtlı çocuklar, b)Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki çocuklar, c)Herhangi bir okula kaydı olmayan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar olarak belirlenir. Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır. Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.

Çocuk Kulübü Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Çocuk kulübü yönetim kurulu; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, kulüpte görevli bir öğretmen veya koordinatör öğretmen ile çocuklarını kulübe kaydettiren velilerin kendi
aralarında seçecekleri iki veli temsilcisinden oluşur. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda, okul müdürlüğünce uygun görülen bir öğretmen çocuk kulübü yönetiminde görevlendirilir.

Yönetim Kurulu;
a)Görev ve sorumluluklar konusunda üyeler arasında iş bölümü yapar.
b)Velilerin ve çocukların istekleri doğrultusunda kulüp etkinlik alanlarını belirler.
c)Kulüp etkinlik programını hazırlatır, onaylar ve uygulanmasını sağlar.
ç) Kulüp ücretlerini, bu Yönerge esaslarına göre belirler.
d) Kulüpte görev alan yönetici, öğretmen, usta öğretici, koordinatör öğretmen, ilgili personele ödenecek ücret miktarı ile diğer giderleri bu Yönerge hükümlerine uygun olarak tespit eder ve ilgililere duyurur.
e) Okul-aile birliği hesabı altında çocuk kulübü adına bir alt hesap açılmasını sağlar.
f) Kulübün gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kayıt edilmesini ve harcanmasını sağlar.
g)Kulüp etkinliklerinin düzenli yürütülmesi için zamanında gerekli tedbirleri alır.

Kulüp Koordinatör Öğretmeni, Öğretmen ve Usta Öğretici Görevlendirilmesi ve Görevleri

(1) Çocuk kulübünde görevlendirilecek usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi hâlinde koordinatör öğretmen, yönetim kurulunca tespit edilir. İhtiyaçtan fazla başvuru olması hâlinde, görevlendirme işlemlerindeki öncelik; diploma, sertifika, iş deneyimi ve benzeri hususlar belgeye dayalı olarak yönetim kurulunca belirlenerek seçim yapılır ve dosyasında bulundurulur.
(2) Alan dışından görevlendirilen usta öğreticilere, rehberlik ve gözetim faaliyetlerini yürütmek üzere üç gruba kadar 1 (bir) koordinatör öğretmen görevlendirilir. Grup sayısının üçü geçmesi halinde ikinci koordinatör öğretmen görevlendirilir. İstekli olmaması durumunda okul dışından da alan mezunu öğretmenler koordinatör öğretmen olarak görevlendirilebilir.

(3) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, en az 15 gün önceden görevlendirme onayının iptalini isteyebilir. Bu kişiler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürürler. Bu süre 15 günü geçemez.
(4) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, yapılacak etkinliklerle ilgili aylık/yıllık çerçeve planı hazırlar. Hazırlanan çerçeve planları okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulanır.
(5) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, kulüp etkinlikleri esnasında mevzuata uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.
(6) Kulüpte sözleşmeli olarak çalıştırılacak her kademedeki personel ile çalıştırılacağı saatler belirtilerek kısmi zamanlı sözleşme imzalanır. Bu hizmetler hizmet alım yöntemi ile de yapılabilir.
(7) Ders yılı ile sınırlı olmak kaydıyla açılan çocuk kulüplerinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan öğrencilerin hizmetlerinden de yararlanılabilir.

Memur ve Diğer Personelin Çocuk Kulüplerinde Görevlendirilmesi

Çocuk kulübü yönetim kurulunca,
a) Okulun muhasebe işlerinden sorumlu bir memur, yoksa okulda sözleşmeli olarak çalışan personel, çocuk kulübünün idari ve mali işlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların bulunmaması durumunda bu görevi müdür yardımcısı yürütür.
b) Çocuk kulübünün temizlik ve beslenme işlerinde yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilir.
c) Okulda sözleşmeli olarak çalışan personelin kulüp hizmetlerinde de görevlendirilmesi durumunda, bu kişiler için kulüp bütçesinden ödenecek olan vergi ve diğer kesintiler, kişilerin sözleşmeli olarak çalıştırıldıkları hesaba aktarılarak ödenebilir.

Kulüp Ücretinin Tespiti ve Alınması

(1) Velilerin ekonomik durumları ve kulübe devam eden çocuk sayısı esas alınarak; çocuk kulübünün etkinlik saat ücreti, Devlet Memurları Kanununa göre gündüz öğretimi için belirlenen gösterge rakamı ile aylıklar için belirlenen kat sayının çarpımından oluşan ders saati ücretinin 1/10’undan az, 1/5’inden fazla olmayacak şekilde kulüp yönetim kurulunca belirlenir. Ancak özel okullarda kurulan çocuk kulüplerinin ücretleri okul yönetimince belirlenir.
(2) Günlük kulüp etkinlik saati kulüp yönetimince belirlenir. Kulüp faaliyeti yapılan gün sayısına göre hesaplanan aylık ücret veliye bildirilir. Belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla her dönem için ortalama aylık ücret belirlenebilir. Veli, kulüp ücretini her ay peşin olarak okul-aile birliği hesabı altında açılan çocuk kulübü alt hesabına yatırarak dekontunu kulüp yönetimine teslim eder.
(3) Kulüp ücretini bir ay içerisinde yatırmayan velinin çocuğu, bir sonraki ay kulüp etkinliklerine alınmaz ve kulüple ilişiği kesilir.

Kulüp Harcamalarının Yapılması

(1) Çocuk kulübünün giderleri, velilerden alınan ücretlerden oluşan kulüp bütçesindeki gelirlerden karşılanır. Harcamalar Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.
(2) Çocuk kulübü gelir ve giderleri, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre tutulur. (3) Personel ödemeleri bordro düzenlenerek yapılır ve tüm harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve denetime hazır hâlde bulundurulur.

Çocuk Kulüpleri Giderleri

Kulüp gelirlerinin;
a) % 33’ü temel giderlere,
b) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; 1)% 2’si okulun bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne, 2)% 2’si okulun bağlı bulunduğu ilçe millî eğitim müdürlüğüne, 3) Büyük şehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde ise il ve ilçe payının tamamı il millî eğitim müdürlüğüne,

c)% 45’i kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,
ç) % 12’sikulüp yönetim kurulu başkanı, müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,
d)% 2’si kulübün yazışma ve muhasebe islerinde görevlendirilen personele,
e) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) % 4’ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele ayrılır. Yaz aylarında gün boyunca çalıştırılacak temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele asgari ücretten az olmamak üzere ödeme yapılır. Bu ödemelerdeki fark temel giderler kaleminden karşılanır.
f)Hesaplamalar Örnek Bütçe Tablosu EK-3’e göre yapılır.
g) (Ek Bent 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) İl ve ilçe payları il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği hesaba yatırılır.


(2) Ödemeler aylık; ek gösterge dâhil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmenlerden resmî görevi bulunanlar için % 80’ini, resmî görevi bulunmayanlar için % 140’ını, kulüp yönetim kurulu başkanı için % 75’ini, yönetim kurulu üyesi için % 50’sini, kulübün yazışma ve muhasebe işleri ile temizlik, bakım ve beslenme islerini yürüten personel için % 40’ını geçemez.


(3) Kulüpte birden fazla görevi olan personele, bu görevleri kapsamında ücreti en fazla olan kalemden ödeme yapılır.
(4) Kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmek üzere birden fazla personel görevlendirilebilir. Bu durumda %4’lük pay görevlendirilen personele eşit olarak paylaştırılır. Bu gider kaleminden bir kişiye ödenecek ücret % 2’yi geçemez.
(5) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gider kalemlerinden artan miktar, aylık olarak temel giderler kalemine aktarılır.
(6) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüp dönemi sonlarında kulüp hesabında para kalması durumunda, bu para okul-aile birliği ana hesabına aktarılır.

Çocuk Kulüplerinde Tutulacak Defter ve Dosyalar Nelerdir?

(1) Çocuk kulüplerinde;
a)Noter tasdikli Karar Defteri,
b)Kulüp Kayıt Defteri,
c)Kulüp Yoklama Defteri,
ç) Kulüp Ders Defteri,
d)Kulüp ücretleri ile ilgili banka dekontları ve Harcama Belgeleri Dosyası,
e)Kulüp eğitim etkinlikleri program ve planlar dosyası
tutulur.
(2) Bu defter ve dosyalardan uygun olanlar elektronik ortamda da tutulabilir .

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı