GenelHaberSürmanşet

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlarında Çocuk Kulüpleri

11.02.2022 tarihli Son Güncel Çocuk Kulüpleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için 26/08/2014 tarihli MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ yayınlanmış ve Çocuk Kulüpleri Yönergesi 11/02/2022 tarihinde güncellenmiştir.

Çocuk Kulüpleri Nasıl Kurulur?

Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarında, personel ve fizikî imkânlarının yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk velisinin başvuruda bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (EK-1) ile çocuk kulübü kurulur.

Çocuk Kulüpleri Çalışma Esasları Nelerdir?

– Çocuk kulübü yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yoksul ailelerin çocukları kulüpten ücretsiz yararlanabilir veya bu velilerden, belirlenen kulüp ücretinden daha az ücret alınabilir. Kulüpte birden çok çocuğu bulunan velilerin diğer çocuklarından ise kulüp ücretinin yarısından fazla olmamak kaydıyla, yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda ücret alınır

-Kulüplerde, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile kulüpteki öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul ailelerin engelli çocuklarından ücret alınmaz.

-Her yaş/sınıf düzeyinde yeterli sayıda başvuru olması hâlinde, çocuklar seviyelerine uygun yaş/sınıf düzeylerine göre kulüp etkinliklerine alınır. Zorunlu hâllerde ise farklı yaş grubundaki/sınıflardaki çocuklara bir arada da kulüp etkinliği yaptırılabilir.

-Çocuk Kulüpleri etkinlik saati günlük 2 çalışma saatinden az, 6 çalışma saatinden çok olamaz. Etkinliklerin en geç saat 18.30’da sona erdirilmesi zorunludur. Yarıyıl ve yaz tatilinde günlük 10 etkinlik saatine kadar kulüp faaliyeti yapılabilir.

-Kulüpte farklı alanlarda etkinlik yaptırılabilir. Ancak, bir alana ait etkinlik saati günlük iki etkinlik saatinden fazla olamaz.

Kulüpte Yapılacak Etkinlikler Nelerdir?

Çocuk kulübü etkinliklerinde; çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır. Ancak, ilköğretim kurumlarında yaz tatilinde açılacak kulüp faaliyetlerinde günlük iki saati geçmemek üzere eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalara yer verilebilir.

Beslenme saati ile üç saatten fazla kulüp etkinliği yapılan okul öncesi eğitim kurumlarındaki dinlenme saatleri öğretmen/usta öğretici gözetiminde yapılır.

Çocuk Kulüpleri Kayıtları Ne Zaman Yapılır?

Çocuk kulübü kayıtları eğitim ve öğretim yılı kayıtları ile birlikte başlar, eğitim ve öğretim yılı süresince devam eder. Bir çocuğun kulübe kaydedilebilmesi için e-Okulda kaydının olması zorunludur.

Çocuk kulübüne kayıtta öncelik sıralaması; a)Okula kayıtlı çocuklar, b)Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki çocuklar, c)Herhangi bir okula kaydı olmayan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar olarak belirlenir. Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır. Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.

Çocuk Kulübü Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Çocuk kulübü yönetim kurulu; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, kulüpte görevli bir öğretmen veya koordinatör öğretmen, çocuklarını kulübe kaydettirenler arasından okul yönetimince belirlenen bir veli ile okul aile birliği başkanı veya muhasip üyesinden oluşur. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda, okul müdürlüğünce uygun görülen bir öğretmen çocuk kulübü yönetiminde görevlendirilir.

Yönetim Kurulu;
a)Görev ve sorumluluklar konusunda üyeler arasında iş bölümü yapar.
b)Velilerin ve çocukların istekleri doğrultusunda kulüp etkinlik alanlarını belirler.
c)Kulüp etkinlik programını hazırlatır, onaylar ve uygulanmasını sağlar.
ç) Kulüp ücretlerini, bu Yönerge esaslarına göre belirler.
d) Kulüpte görev alan yönetici, öğretmen, usta öğretici, koordinatör öğretmen, ilgili personele ödenecek ücret miktarı ile diğer giderleri bu Yönerge hükümlerine uygun olarak tespit eder ve ilgililere duyurur.
e) Okul-aile birliği hesabı altında çocuk kulübü adına bir alt hesap açılmasını sağlar.
f) Kulübün gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kayıt edilmesini ve harcanmasını sağlar.
g)Kulüp etkinliklerinin düzenli yürütülmesi için zamanında gerekli tedbirleri alır.

Kulüp Koordinatör Öğretmeni, Öğretmen ve Usta Öğretici Görevlendirilmesi ve Görevleri

(1) Çocuk kulübünde görevlendirilecek usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi hâlinde koordinatör öğretmen, yönetim kurulunca belirlenir. Okul yöneticileri kulüp öğretmeni olarak görevlendirilemez. Kulüpte öğretmen veya usta öğretici olarak görevlendirmelerde kulüp faaliyeti ile ilgili alandan mezun olanlara öncelik tanınır. Alan mezunu öğretmen veya usta öğretici bulunamaması durumunda kulüp faaliyeti ile ilgili alanda sertifikaya sahip olanlar görevlendirilir. İhtiyaçtan fazla başvuru olması hâlinde, görevlendirme işlemlerindeki öncelik; diploma, sertifika, iş deneyimi ve benzeri hususlar belgeye dayalı olarak yönetim kurulunca belirlenerek seçim yapılır ve dosyasında bulundurulur.

(2) Usta öğreticilere etkinlikler sırasında rehberlik ve gözetim yapmak amacıyla anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında okul öncesi öğretmeni, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise branş öğretmeni olmak üzere 1 (bir) koordinatör öğretmen görevlendirilir. Usta öğreticilerin sayısının üçü geçmesi hâlinde ikinci koordinatör öğretmen görevlendirilebilir. Koordinatör öğretmenler öncelikle okulun öğretmenleri arasından görevlendirilir. İstekli öğretmen olmaması hâlinde öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyanlar, bunun da mümkün olmaması durumunda müdür yardımcısı da koordinatör öğretmen olarak görevlendirilebilir. Kulüp öğretmeni olarak görevlendirilenlere kendi dersleri dışındaki zamanlarda koordinatörlük görevi verilebilir. Hem öğretmenlik hem de koordinatörlük yapanlara, kendi etkinlik saatleri ile fiilen koordinatörlük yaptıkları etkinlik saatlerinin toplamı kadar öğretmenler için belirlenen oranlarda ödeme yapılır. Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen lisans/ön lisans mezunu çocuk gelişimi bölümü mezunları için koordinatör öğretmen görevlendirilmez.

(3) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, en az 15 gün önceden görevlendirme onayının iptalini isteyebilir. Bu kişiler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürürler. Bu süre 15 günü geçemez.

(4) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, yapılacak etkinliklerle ilgili aylık/yıllık planı hazırlar. Hazırlanan planlar okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulanır.

(5) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, kulüp etkinlikleri esnasında mevzuata uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.

(6) Kulüpte sözleşmeli olarak çalıştırılacak her kademedeki personel ile çalıştırılacağı saatler belirtilerek kısmi zamanlı sözleşme imzalanır. Bu hizmetler hizmet alım yöntemi ile de yapılabilir.

(7) Ders yılı ile sınırlı olmak kaydıyla açılan çocuk kulüplerinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan öğrencilerin hizmetlerinden de yararlanılabilir.

(8) Koordinatör öğretmenin görevleri;
a) Koordinatörlüğünü yaptığı usta öğreticiler ile iş birliği içinde kulüp aylık/yıllık planını hazırlar ve planın uygulanmasında rehberlik eder.
b) Koordinatörlüğünü yaptığı usta öğreticilerin Kulüp Sınıf ve Yoklama Defterini imzalar.
c) Kulüp faaliyetleri kapsamında yapılan veli toplantılarına katılır.
ç) Koordinatör öğretmen, görev süresi boyunca koordinatörlüğünü yaptığı öğretmen/usta öğreticilerle birlikte kulüp faaliyetlerinin yapıldığı etkinlik sınıf/alanlarında bulunur.
d) Kulüp öğretmenleriyle birlikte eğitim öğretim yılının başı, ortası ve sonu ile yaz döneminde faaliyet gösteren kulüplerde ağustos ayı sonunda zümre toplantısı yapar.
e) Kulüp faaliyetlerine katılan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programını (BEP) kulüpte görevli usta öğreticilerle birlikte hazırlar.
f) Okul yönetiminin vereceği kulüp faaliyetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.

Memur ve Diğer Personelin Çocuk Kulüplerinde Görevlendirilmesi

Çocuk kulübü yönetim kurulunca,
a) Okulun muhasebe işlerinden sorumlu bir memur, yoksa okulda sözleşmeli olarak çalışan personel, çocuk kulübünün idari ve mali işlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların bulunmaması durumunda bu görevi müdür yardımcısı yürütür.
b) Çocuk kulübünün temizlik ve beslenme işlerinde yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilir.
c) Okulda sözleşmeli olarak çalışan personelin kulüp hizmetlerinde de görevlendirilmesi durumunda, bu kişiler için kulüp bütçesinden ödenecek olan vergi ve diğer kesintiler, kişilerin sözleşmeli olarak çalıştırıldıkları hesaba aktarılarak ödenebilir.

Kulüp Ücretinin Tespiti ve Alınması

(1) Velilerin ekonomik durumları ve kulübe devam eden çocuk sayısı esas alınarak; çocuk kulübünün etkinlik saat ücreti, Devlet Memurları Kanunu’na göre gündüz öğretimi için belirlenen gösterge rakamı ile aylıklar için belirlenen kat sayının çarpımından oluşan ders saati ücretinin 1/10’undan az, 1/6’sından fazla olmayacak şekilde kulüp yönetim kurulunca belirlenir. Ancak beslenme hizmeti verilen kulüplerde 1/6’lık oran, 1/4’e kadar artırılabilir. Özel okullarda kurulan çocuk kulüplerinin ücretleri okul yönetimince belirlenir.


(2) Günlük kulüp etkinlik saati kulüp yönetimince belirlenir. Kulüp faaliyeti yapılan gün sayısına göre hesaplanan aylık ücret veliye bildirilir. Belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla her dönem için ortalama aylık ücret belirlenebilir. Veli, kulüp ücretini her ay peşin olarak okul-aile birliği hesabı altında açılan çocuk kulübü alt hesabına yatırarak dekontunu kulüp yönetimine teslim eder.

(3) Kulüp ücretini bir ay içerisinde yatırmayan velinin çocuğu, bir sonraki ay kulüp etkinliklerine alınmaz ve kulüple ilişiği kesilir.

Kulüp Harcamalarının Yapılması

(1) Çocuk kulübünün giderleri, velilerden alınan ücretlerden oluşan kulüp bütçesindeki gelirlerden karşılanır. Harcamalar Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.
(2) Çocuk kulübü gelir ve giderleri, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre tutulur.

(3) Personel ödemeleri bordro düzenlenerek yapılır ve tüm harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve denetime hazır hâlde bulundurulur.

(4) Kadrolu personele kulüp faaliyetleri kapsamında ödenen ücretler vergi matrahlarına dâhil edilmek üzere ilgili defterdarlık muhasebe müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine bildirilir.

Çocuk Kulüpleri Giderleri

Kulüp gelirlerinin;
a) % 33’ü temel giderlere,
b)% 49’u kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,

c)% 7’si kulüp yönetim kurulu başkanı, % 5’i kulüp yönetim kurulu müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,

ç) % 12’sikulüp yönetim kurulu başkanı, müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,

d)% 2’si kulübün yazışma ve muhasebe islerinde görevlendirilen personele ayrılır.

(2) Okulların açık olduğu zamanlarda sadece kulüp faaliyetleri için görevlendirilen personel ile yaz aylarında gün boyunca çalıştırılacak temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele asgari ücretten fazla olmamak üzere ödeme yapılır. Bu ödemelerdeki fark temel giderler kaleminden karşılanır.

(3) Hesaplamalar Çocuk Kulüpleri Örnek Bütçe Tablosu EK-3’e göre yapılır.

(4) Aylık brüt ödemeler; ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru brüt aylığının, kulüpte görevlendirilen öğretmen ve usta öğreticilerden resmî görevi bulunanlar için % 120’sini, resmî görevi bulunmayanlar için % 230’unu, kulüp yönetim kurulu başkanı ile koordinatör öğretmenler için % 110’unu, yönetim kurulu üyesi için % 85’ini, kulübün yazışma ve muhasebe işleri ile temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürüten personel için % 80‘ini geçemez.

(5) Öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmen ücretleri belirlenirken bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki miktar, dördüncü fıkrasındaki oranlara göre üst limitleri geçmeyecek şekilde paylaştırılır.

(6) Hem öğretmenlik hem koordinatörlük yapanlar hariç olmak üzere kulüpte birden fazla görevi olan personele, bu görevleri kapsamında ücreti en fazla olan kalemden ödeme yapılır.

(7) Kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmek üzere birden fazla personel görevlendirilebilir. Bu durumda % 4’lük pay görevlendirilen personele eşit olarak paylaştırılır.

(8) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan gider kalemlerinden artan miktar, aylık olarak temel giderler kalemine aktarılır.

(9) Kulüp dönemi sonlarında kulüp hesabında para kalması durumunda, bu para okul-aile birliği ana hesabına aktarılır.

Çocuk Kulüplerinde Tutulacak Defter ve Dosyalar Nelerdir?

(1) Çocuk kulüplerinde;
a)İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü tasdikli Karar Defteri,
b)Kulüp Sınıf ve Yoklama Defteri,
c)Kulüp ücretleri ile ilgili Gelir ve Harcama Belgeleri Defteri ve dosyası,
ç) Kulüp eğitim etkinlikleri program ve planlar dosyası tutulur.

(2) Bu defter ve dosyalardan uygun olanlar elektronik ortamda da tutulabilir .

.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı